CDA visie over TTIP

CDA visie over TTIP

Het CDA is in beginsel voor een vrijhandelsverdrag tussen de EU en de VS
Maar onder strikte voorwaarden. De EU heeft eveneens met landen als IJsland, Zuid-Korea en Mexico, handelsverdragen gesloten. Belangrijke redenen om een handelsverdrag te sluiten is het economische belang voor met name het MKB en het versterken van de positie van Europa in de wereld. Over de gevolgen van het TTIP akkoord zijn de onderzoeken niet eenduidig. De onderhandelingen over TTIP zijn nog steeds volop aan de gang waardoor het voor een definitief oordeel op dit moment voor het CDA nog te vroeg is. Het CDA gaat uit van de grondhouding dat vrije handel Nederland en Europa veel welvaart en economische groei kan brengen, maar Europese en Nederlandse standaarden ten alle tijden gewaarborgd moeten worden.

Dat betekent niet dat het CDA de ogen sluit voor kritiek op TTIP. Het CDA is kritisch over elk mogelijk akkoord dat gesloten zal worden, juist omdat het akkoord verstrekkende gevolgen zal hebben. Als het bijvoorbeeld gaat over de normen voor voedsel en dierenwelzijn, zal het CDA fundamenteel staan voor de Europese normen. Ook de sociaal economische gevolgen behoeven een kritische blik tijdens de onderhandelingen. Anderzijds ziet het CDA ook een belangrijke geopolitiek component in de samenwerking tussen de EU en VS. Een machtig handelsblok kan zo immers gecreëerd worden, dat tegenwicht tegen de economische grootmachten kan bieden. Maar ook daarbij is de basishouding van het CDA dat Europese normen niet mogen worden verlaagd. Juist door het waarborgen van onze Europese normen kan dit Westerse handelsblok onderscheidend zijn ten opzichte van bijvoorbeeld China of India.

Het standpunt van het CDA aangaande de ISDS-bepaling in TTIP (de geschillenbeslechting) is als volgt: ISDS is een standaardonderdeel van vrijhandelsakkoorden waarmee investeerders een bepaalde mate van bescherming genieten in veelal politiek onstabiele landen, met een zwakke overheid en instabiel rechtssysteem. De clausule geeft buitenlandse investeerders (bedrijven) onder bepaalde voorwaarden het recht om door middel van arbitrage een zaak te beginnen tegen overheden van het land waar geïnvesteerd wordt, wanneer een buitenlandse investeerder op onredelijke en onevenredige wijze door de overheid benadeeld wordt (deze bescherming zal dus ook voor EU investeerders in de VS gelden). Volgens het CDA is er alleen plaats voor een ISDS-clausule in TTIP wanneer: (i) direct noch indirect EU-lidstaten beperkt worden in de wetgevende bevoegdheden; en (ii) de soevereiniteit van de nationale rechtstaat/rechtsgang niet ondermijnd zal worden. Er zal daarom goed gekeken moeten worden naar de definitieve tekst over ISDS en de reikwijdte van de uiteindelijke bepaling op basis waarvan een beroep gedaan kan worden op ISDS. Daar is nu nog te veel onduidelijkheid over. Het CDA volgt met volle aandacht de besprekingen over ISDS en zal een verdragstekst die niet voldoet aan bovenstaande twee voorwaarden niet accepteren.